สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

: 1 กันยายน 2566, 16:07 น. | : 18

          วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 9:00 น. มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดเวทีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องบรรยายชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการ   รับฟังมุมมองวิสัยทัศน์จากผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ โดยเรียงลำดับจากการจับฉลากเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ดังนี้
1. นายปรีชา อาษาวัง
2. นางรุ่งเรือง สงเคราะห์
3. ผศ.ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
          โดยแต่ละท่านได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการ ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ จะคัดเลือกชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นลำดับถัดไป

อัลบั้มภาพ