ห้องอินเทอร์เน็ต

  ห้องอินเทอร์เน็ต เป็นพื้นที่ให้บริการนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ในการสืบค้นข้อมูล หรืองานวิจัยต่างๆ ห้องอินเตอร์อยู่ที่บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ สามารถขอใช้ห้องอินเทอร์เน็ตในการอบรมได้

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง

   - เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่อง

   - มีระบบอินเตอร์เน็ตและไวไฟ

   - แอร์คอนดิชั่น

   - เครื่องขยายเสียง พร้อมไมค์ลอย

   - เครื่องฉายโปรเจคเตอร์


ตารางการใช้ห้องอินเทอร์เน็ต