ห้องสมุดกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

  ห้องสมุดกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอยู่ที่ชั้น 3 ของสำนักวิทยบริการ รวบรวมหนังสือด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กฎหมายทั่วไป คำพิพากษาฏีกา และหนังสือที่ให้ความรู้เกียวกับเรื่องกฎหมาย