ห้องค้นคว้าส่วนตัว

   บริการห้องค้นคว้าส่วนบุคคล ณ ชั้น 1 จำนวน 6 ห้อง เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนครพนมได้ใช้พื้นที่ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการอย่างเป็นอิสระ ประกอบด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบปรับอากาศ ที่นั่งอ่าน ชั้นวางเอกสาร และโทรศัพท์ โดยยึดหลักการให้บริการตามความต้องการและประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

  ผู้มีสิทธิรับบริการ : อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัยนครพนม

  การขอรับบริการ : แสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรสมาชิกที่เคาน์เตอร์บริการยืม–คืน ชั้น 1