บริการ DD (Document Delivery Service)

              บริการ DD คือ บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วิทยานิพนธ์ วิจัย โสตทัศนวัสดุ สำเนาบทความวารสาร ให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดตามที่ผู้ใช้ส่งคำร้องขอยืมทรัพยากร โดยสามารถแจ้งรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการผ่านช่องทางต่าง ๆ คือ แบบฟอร์มออนไลน์ อีเมลล์ โทรศัพท์หรือแจ้งที่จุดบริการได้ด้วย จากนั้นผู้รับผิดชอบของห้องสมุดจะดำเนินการจัดเตรียมและนำส่งทรัพยากรสารสนเทศไปยังจุดบริการในหน่วยงานหรือสถานที่ที่ผู้ใช้บริการแจ้งในแบบฟอร์ม ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับและส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทได้จากจุดบริการ ได้แก่ สำนักวิทยบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม และห้องสมุดคณะเกษตรและเทคโนโลยี โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องไปยืม-คืนที่ห้องสมุดด้วยตนเอง นอกเหนือจากสถานที่ดังกล่าว อาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และการจัดส่ง

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการDD (Document Delivery Service) จาก https://forms.gle/MXU6v2HSSo32ZvmY9

2.เมื่อได้รับแบบฟอร์มเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและจัดเตรียมการส่งหนังสือ

3.รอรับหนังสือในสถานที่ตามกรอกในแบบฟอร์ม

ข้อกำหนดในการให้บริการ

1. บริการ DD. จะให้บริการเฉพาะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของสำนักวิทยบริการเท่านั้น

2. ทรัพยากรที่ให้บริการจะเป็นทรัพยากรที่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด และมีสถานภาพไม่ได้ถูกยืม (On shelf) เท่านั้น

3. จะต้องระบุข้อมูลและรายละเอียดทรัพยากรในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

4. ผู้ใช้บริการจะได้รับทรัพยากรในเวลาทำการปกติ (เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์)

5. จำนวนทรัพยากรที่ให้บริการจัดส่งกำหนดตามสิทธิ์การยืมของใช้บริการ

6. กรณีส่งคืนเกินกำหนดส่งจะต้องชำระค่าปรับตามระเบียบของสำนักวิทยบริการ

7. กรณีสถานที่รับทรัพยากรนอกเหนือจาก สำนักวิทยบริการ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม และห้องสมุดคณะเกษตรและเทคโนโลยี จะมีค่าใช้จ่ายตามจริง ได้แก่ ค่าส่ง ค่ากล่อง/ถุง