การสืบค้นสารสนเทศด้วย Web Opac

คำอธิบายรายวิชา

    การสืบค้นสารสนเทศจาก (Web OPAC) เป็นการอบรมสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ว่ามีทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัย ที่ต้องการหรือไม่ พร้อมทั้งการดูรายละเอียดการยืม-คืน การยืมต่อ และการจองหนังสือด้วยตนเอง

วัน/เวลาที่จัดอบรม

    วันจันทร์ เวลา 13:30 - 15:00 ,วันพุธ เวลา 09:00 - 10:30

ลิงค์ลงทะเบียนอบรม