การสืบค้น Online Database

คำอธิบายรายวิชา

    การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) เป็นการอบรมที่มุ่งเน้นให้ผู้อบรมมีทักษะ และเทคนิคในการสืบค้น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา วิจัย ในสาขาวิชาต่างๆ จากฐานข้อมูล Online Database, e-Journals

วัน/เวลาที่จัดอบรม

    วันอังคาร เวลา 09:00 - 11:00 ,วันพฤหัสบดี เวลา 13:00 - 15:00

ลิงค์ลงทะเบียนอบรม