การสืบค้นงานวิจัย Thesis/Research

คำอธิบายรายวิชา

    การสืบค้นงานวิจัย วิทยานิพนธ์ (Thesis/Research) เป็นการอบรมเทคนิค วิธีการสืบค้นสารสนเทศประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยของสำนักวิทยบริการ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์โครงการ ThaiLis (TCD) ฐานข้อมูล ProQuest และฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของต่างประเทศ สามารถสืบค้นได้เอกสารฉบับเต็มรูป (FullText) และสาระสังเขป (Abstract)

วัน/เวลาที่จัดอบรม

    วันพุธ เวลา 13:00 - 15:00

ลิงค์ลงทะเบียนอบรม