การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม (รูปแบบ APA7)

คำอธิบายรายวิชา

    การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม (รูปแบบ APA) เป็นการอบรมเกี่ยวกับวิธีการเขียนบรรณานุกรม เพื่อประกอบการทารายงาน ประกอบการวิจัย หรือประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการ

วัน/เวลาที่จัดอบรม

    วันศุกร์ เวลา 09:00 - 11:00 ,วันอังคาร เวลา 13:00 - 15:00

ลิงค์ลงทะเบียนอบรม