การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote web

คำอธิบายรายวิชา

    การเขียนบรรณานุกรมและการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม (EndNote Web) เป็นการอบรมการใช้โปรแกรม EndNoteWeb เพื่อช่วยในการจัดการบรรณานุกรม และเทคนิคในการส่งออกข้อมูลรายการอ้างอิง (Export Citation) จาก ฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อมาจัดรูปแบบบรรณนุกรมได้ในเวลาอันรวดเร็ว

วัน/เวลาที่จัดอบรม

    วันศุกร์ เวลา 13:00 - 15:00

ลิงค์ลงทะเบียนอบรม