การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน AACR2, MARC21 และ RDA

: 2 เมษายน 2567, 15:50 น. | : 12

สำนักวิทยบริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน AACR2, MARC21 และ RDA”
       - วันที่ 1 - 2 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน AACR2, MARC21 และ RDA” ณ ห้องอินเทอร์เน็ต ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ วิทยากรคุณรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ และคุณอภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ภารกิจงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางรุ่งเรือง สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมทั้งภายในเครือข่ายห้องสมุด มหาวิทยาลัยนครพนม และบรรณารักษ์จากสถาบันอุดมศึกษาภายนอก ดังนี้ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ,ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ,หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม ,งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ,สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาสมรรถนะด้านการลงรายการทางบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของบรรณารักษ์ โดยบรรณารักษ์จำเป็นต้องวิเคราะห์เนื้อหาของสารสนเทศ เพื่อกำหนดการลงรายการและกำหนดคำเพื่อใช้เป็นตัวแทนของเนื้อหา อันจะเป็นช่องทางการเข้าถึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องตรงตามความต้องการ ดังนั้น การลงรายการทางบรรณานุกรมจำเป็นต้องมีมาตรฐาน โดยยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมแบบ AACR2, MARC21 และ RDA เพื่อให้การลงรายการทางบรรณานุกรมถูกต้อง และตรงตามมาตรฐาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพ