การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2567

: 25 เมษายน 2567, 15:54 น. | : 7

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2567
  • วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. นางรุ่งเรือง  สงเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่) ได้เกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี แสนชนม์ อาจารย์ประจำสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ,นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.จีรกาญจน์ เต็มพรสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากคณะ/วิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยนครพนม โดยร่วมพิจารณาวาระการประชุมและเสนอแนะการบริหารที่เป็นประโยชน์ สู่การพัฒนางานตามพันธกิจของสำนักวิทยบริการให้มีประสิทธิภาพ
.

อัลบั้มภาพ