สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาสำนักวิทยบริการ สู่ห้องสมุดสีเขียว และเป้าหมาย Carbon Neutrality อย่างยั่งยืน”

: 1 มิถุนายน 2567, 11:02 น. | : 12

สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาสำนักวิทยบริการ สู่ห้องสมุดสีเขียว และเป้าหมาย Carbon Neutrality อย่างยั่งยืน”
             วันศุกร์ที่ 31 มิถุนายน 2567 สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาสำนักวิทยบริการ สู่ห้องสมุดสีเขียว และเป้าหมาย Carbon Neutrality อย่างยั่งยืน” เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 และผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยนครพนมกับเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Carbon Neutrality และ Net Zero
              ลำดับถัดไปเป็นการบรรยายเรื่อง ห้องสมุดสีเขียว: การบริหารและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการบรรยาย เรื่อง “ก๊าซเรือนกระจก: การลดการปล่อยและการวิเคราะห์ “ วิทยากรโดย นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อัลบั้มภาพ