จดหมายเหตุดิจิทัล ARC

ภาพ
รายละเอียด
ปีที่ลง

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 47 เดือน มกราคม 2566

Description : วันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 13 "ก้าวต่อไปของการพลิกโฉมห้องสมุดภายใต้ความผันผวนของโลกยุคใหม่" (Foresight in Reinventing Libraries in a VUCA World : The Next Move) ณ จังหวัดอุบลราชธาน โดยมีนายเนตรพรมมินทร์ พุทธา และคณะผู้ร่วมวิจัย ได้ส่งผลงานประกวดในการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทโปสเตอร์ กลุ่มการบริการทรัพยากรสารสนเทศ (Information Services: IS) เรื่อง ความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้บริการในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2566

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 46 เดือน มกราคม 2566

Description : วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การให้กับบุคลากร

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 45 เดือน ธันวาคม 2565

Description : วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานประชุมบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 44 เดือน ธันวาคม 2565

Description : ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าใช้งาน ฐานข้อมูล Scopus

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 43 เดือน ธันวาคม 2565

Description : วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมโครงการ ARC OPEN HOUSE 2023

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 42 เดือน พฤศจิกายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ให้บริการแนะนำการใช้บริการสารสนเทศ การสืบค้นฐานข้อมูล การให้บริการของสำนักวิทยบริการ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 41 เดือน พฤศจิกายน 2565

Description : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. สำนักวิทยบริการ ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 40 เดือน พฤศจิกายน 2565

Description : วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นประธานประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 39 เดือน พฤศจิกายน 2565

Description : นายปรีชา อาษาวัง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของสำนักวิทยบริการ และสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการ รับเสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียน ตชด.ชูทิศวิทยา และโรงเรียน ตชด.บ้านหาดทรายเพ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 38 เดือน ตุลาคม 2565

Description : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรมหนึ่งที่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชา ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1/2565

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

หน้า : หน้าที่แล้ว1234567หน้าถัดไป