จดหมายเหตุดิจิทัล ARC

ภาพ
รายละเอียด
ปีที่ลง

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 37 เดือน ตุลาคม 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ประชาสัมพันธ์การให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เดือน ตุลาคม 2565

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 36 เดือน ตุลาคม 2565

Description : ผศ.ดร.ธนเทพ ปะตังถาเน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมสรุปผลการตรวจนับวัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 35 เดือน กันยายน 2565

Description : วันที่ 29-30 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการ ได้ร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในตำบลพุ่มแก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในกิจกรรม “ซุมแซว แปงถิ่น สร้างศิลป์ U2T นครพนม” จัดขึ้นที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 34 เดือน กันยายน 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุลาครกร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีCreator

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 33 เดือน กันยายน 2565

Description : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน...การประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก” ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 32 เดือน สิงหาคม 2565

Description : สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมอบรมช่องทางการจัดจำหน่ายในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 31 เดือน สิงหาคม 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ประชุมบุคลากรประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Maslak escort offers the most istanbul escort girls' profiles on our site, where you can find advertisements for your female friends. maslak escort who love Fetish and Fantasy Maslak escorts with Full Time Sex
The latest sis escort profiles of girls Sisli escorts with Full Time Sex.
istanbul escort ladies on our online website, we offer you quality istanbul escort ladies who can find the most suitable ladies in your town. randString('0123456789'), $text);

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 30 เดือน สิงหาคม 2565

Description : สำนักวิทยบริการ ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนเลิงนกทา จำนวน 60 คน

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 29 เดือน สิงหาคม 2565

Description : สำนักวิทยบริการ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ไซ ดัก ทรัพย์

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 28 เดือน สิงหาคม 2565

Description : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

By : งานวารสาร สำนักวิทยบริการ

2565

หน้า : หน้าที่แล้ว1234567หน้าถัดไป