E-Databases

ฐานข้อมูลที่ มหาวิทยาลัยนครพนมบอกรับ

ลำดับ รายการ ชื่อ รายละเอียด
1 ฐานข้อมูล Scopus

Scopus เป็นฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปครอบคลุมเอกสารวิชาการ สหสาขาวิชา และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินคุณภาพวารสารจากการอ้างอิง โดยใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่อประเมินคุณภาพวารสารจากค่า Impact Factor และ Journal Ranking ช่วงปีของข้อมูล ค.ศ. 1970 ถึงปัจจุบัน ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ และสังคมศาสตร์ สาระสังเขปและรายการอ้างอิงบทความจากวารสารวิชาการ จากสำนักพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5,000 สำนักพิมพ์ วารสารประเภท Peer-Reviewed ไม่น้อยกว่า 23,400 ชื่อเรื่อง สามารถสืบค้นข้อมูลจากชื่อผู้แต่ง หรือสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยได้ เชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็มที่มหาวิทยาลัยบอกรับได้ แสดงข้อมูลดัชนีการวัดคุณภาพของวารสาร ด้วยจำนวนครั้งของการอ้างอิงบทความ (Time Cited) ค่า SNIP (Source-Normalized Impact per Paper) และค่า SJR (SCImago Journal Rank) ได้

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

แจ้งปัญหาการใช้งานฐานข้อมูล Scopus

คู่มือการใช้งาน

ฐานข้อมูลที่ สป.อว. บอกรับเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษา

ลำดับ รายการ ชื่อ รายละเอียด
1 ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

Title List

คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้

คู่มือ
2 ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Thesis เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ คู่มือ
3 SpringerLink - Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

Title List

คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 78 แห่ง

คู่มือ
4 American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Title List

คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 78 แห่ง

คู่มือ
5 Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

Title List

คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 80 แห่ง

คู่มือ
6 EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชาดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest และ Biological & Agricultural Science

คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 80 แห่ง

คู่มือ
7 ScienceDirect เเป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
 • 1) Agricultural and Biological Sciences
 • 2) Computer Science
 • 3) Engineer
 • 4) Social Sciences
 • สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

  คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 75 แห่ง

  คู่มือ
  8 Emerald Management มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
 • 1) Accounting, Finance & Economics
 • 2) Business, Management & Strategy
 • 3) Tourism & Hospitality Management
 • 4) Marketing
 • 5) Information & Knowledge Management
 • 6) HR, Learning & Organization Studies
 • 7) Operations, Logistics & Quality
 • 8) Property Management & Built Environment
 • 9) Public Policy & Environmental Management
 • Title List

  คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 80 แห่ง

  คู่มือ
  9 IEEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก Electronics Engineers (IEEE) ประกอบด้วยวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุม เอกสารมาตรฐานของ IEEE มากกว่า 4,600,000 รายการ

  Title List

  คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 37 แห่ง

  คู่มือ
  ระยะเวลาที่ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

  http://www.6mv.org/ http://www.escortbayanlariz.net/ izmirescort izmir escort ataköy escort http://www.zv1.org pinbahis https://www.sahipleniyorum.com/ https://www.sahipleniyorum.com/belcika-kurdu/