ฐานข้อมูลออนไลน์


เว็บที่ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ รายการ ชื่อ รายละเอียด
1 Thai-Journal Citation Index Centre ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai-Journal Citation Index Centre) รายชื่อวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
2 Thai Journals Online Thai Journals Online (ThaiJO) เป็นระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 DOAJ เป็นฐานข้อมูลที่สามารถเข้าใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งรวบรวมรายชื่อวารสารประเภท OA มากกว่า 9,000 ชื่อ ครอบคลังสาขาสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4 Journal Link Journal Link เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 193 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้งวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย
5 Libarry Of Security Office Libarry Of Security Office รวบรวมข้อมูลด้านแรงงาน
ฟรีวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ รายการ ชื่อ รายละเอียด
1 NPU-journal วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
2 UTCC-journal วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 UTCC-journal-si วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
4 LAW-journal วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
5 S.A.J.S Southeast Asian Journal of Sciences
6 ProQuest ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการเข้าถึงวารสารวิชาการ