ฐานข้อมูลออนไลน์


e-Thesis
ลำดับ ชื่อ รายละเอียด
1 ThaiLIS

ThaiLIS – Thai library integrated system มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งแต่เดิมในการเข้าใช้บริการนั้น จะต้องเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิกเท่านั้น ระยะต่อมา สกอ. นโยบายให้เผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนคนไทย สามารถใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการขยายขอบเขตการให้บริการขึ้นเพิ่ม โดยสมาชิกผู้ใช้ทั่วไป จะถูกจำกัดด้วยจำนวนรายชื่อต่อวันที่อนุญาตให้ download ได้ ส่วนองค์กรหรือหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ไม่มีการจำกัดแต่อย่างใด

คู่มือการใช้งาน
2 Mahidol-e-theses

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ คลังสารสนเทศสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล

3 CMMU e-Thesis

CMMU e-Thesis & Thematic Paper

4 CUIR

คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Intellectual Repository (CUIR)

5 TU Digital Collections

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Theses)

6 SUTIR

คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นคลังปัญญาที่เกิดจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้สร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัยและเพื่อให้นักวิจัยหรือผู้สนใจทั่วไป

7 PSU Knowledge Bank

คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์