ฐานข้อมูลออนไลน์


ฐานข้อมูลที่ สป.อว. บอกรับเพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษา

ลำดับ รายการ ชื่อ รายละเอียด
1 ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทความฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

Title List

คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้

คู่มือ
2 SpringerLink - Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

Title List

คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 78 แห่ง

คู่มือ
3 American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

Title List

คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 78 แห่ง

คู่มือ
4 Emerald Management มีบทความฉบับเต็ม (Full text) ของวารสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 210 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ 9 สาขาวิชา ได้แก่
 • 1) Accounting, Finance & Economics
 • 2) Business, Management & Strategy
 • 3) Tourism & Hospitality Management
 • 4) Marketing
 • 5) Information & Knowledge Management
 • 6) HR, Learning & Organization Studies
 • 7) Operations, Logistics & Quality
 • 8) Property Management & Built Environment
 • 9) Public Policy & Environmental Management
 • Title List

  คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 80 แห่ง

  คู่มือ
  5 Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชาการศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์ สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

  Title List

  คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 80 แห่ง

  คู่มือ
  6 EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text ฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชาดังนี้ Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest และ Biological & Agricultural Science

  คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 80 แห่ง

  คู่มือ
  7 ScienceDirect เเป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารครอบคลุม 4 สาขาวิชา ได้แก่
 • 1) Agricultural and Biological Sciences
 • 2) Computer Science
 • 3) Engineer
 • 4) Social Sciences
 • สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.2010 – ปัจจุบัน

  คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 75 แห่ง

  คู่มือ
  8 Engineering Source ฐานข้อมูลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและนักวิจัยด้านวิศวกรรม โดยเนื้อหาที่ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมการบิน ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล สิ่งแวดล้อม ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย สิ่งพิมพ์ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,600 ชื่อเรื่อง ดรรชนีและบทคัดย่อของนิตยสาร วารสารและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการกว่า 3,000 ชื่อเรื่อง

  คลิกดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้ได้ 80 แห่ง

  คู่มือ
  ระยะเวลาที่ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567