ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ NPU

ค้นหา

โค๊ด
รายละเอียด
ปีที่จัดทำ

34

การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1...

By : พนิดา สุวรรณสาร

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

35

ตัวแปรคัดสรรด้านสมรรถนะผู้นำที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานตามมาตรฐานการบริหารฐานโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1;Selected variables of leadership competencies in correlatation with the school based management of schoo...

By : อรอนงค์ แสนคำ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2553

35

การเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน : กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)...

By : ณัฐจักร เพ็งบุญ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2555

35

การดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3...

By : ธีรเดช ภูกองชัย

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

36

สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็กระดับช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1;The state and problems of multi-grade teaching in small sized schools at key stage 1-2 under the office of nakhon phanom ed...

By : ศุภมาศ กุลตังวัฒนา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

36

การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 ที่สัมพันธ์กับการใช้นวัตกรรมในสถานศึกษา...

By : ภาณุมาส ควรครู

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2562

36

การดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการของโรงเรียนในอำเอภปลาปาก จังหวัดนครพนม...

By : ธนากร รัตนติสร้อย

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

37

ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3-4 สำนักงานเขตพื้นที่การสึกษานครพนม เขต 2;The relationship between the internal supervision and the effectiveness of academic affairs adminninistration in th...

By : เพชรา กิติศรีวรพันธุ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

37

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตอำเภอปลาปาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1...

By : วิชญ์ภาส สว่างใจ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2558

37

การดำเนินการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม...

By : เกรียงไกร ผาลอด

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

หน้า : หน้าที่แล้ว...78910111213141516...หน้าถัดไป