ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ NPU

ค้นหา

โค๊ด
รายละเอียด
ปีที่จัดทำ

31

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม...

By : เหรียญทอง มีชัย; สุเทพ ทองประดิษฐ์; มนตร ีอนันตรักษ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2557

31

การใช้อำนาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1...

By : นุจจรี เหมะธุลิน

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

32

สภาพและความต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับงานวิชาการของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;Situations and demands for academic self - development of teachers in schools under the office of nakhon phanom educational service area...

By : กิ่งทอง แก้วมะ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2553

32

การดำเนินการตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครพนม เขต 1...

By : วีระพงษ์ อุปแก้ว

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2558

32

การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม...

By : รัดดาพร พิมพ์โคตร

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

33

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;The relationship between school - based management and effectiveness of academic administration in schools under th...

By : วิไลลักษณ์ แก้วอุ่นเรือน

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

33

การดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1...

By : สุพัตรา ตาดม่วง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2559

33

การดำเนินการงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอธาตุพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษานครพนม เขต 1...

By : อัมพร กุลภา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

34

การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;The development of indicators for strategic leadersihp of school administrators under the offices of nakhon phanom educational service area...

By : พิลาศลักษณ์ อุมะวรรณ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2555

34

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม...

By : บุศรินทร์ ประคำมินทร์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2558

หน้า : หน้าที่แล้ว...6789101112131415...หน้าถัดไป