ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ NPU

ค้นหา

โค๊ด
รายละเอียด
ปีที่จัดทำ

18

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;Factors affecting the effectiveness of the management of internal quality assurance in the schools under the offices of nakhon phanom...

By : วารุณี บำรุงสวัสดิ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

18

กลยุทธ์การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดลำปาง...

By : คมคาย แสงทองคำ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2558

18

การจัดองค์กร โครงสร้างระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรด้านการจัดการศึกาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม...

By : พิบูลย์ พ่ออามาตย์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

19

การศึกษาระดับการรับรู้ของพนักงานต่อกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการซ่อมบำรุงอากาศยาน ฝ่ายช่าง อู่ตระเภา บริท การบินไทย จำกัด (มหาชน);A study of the employees' perception towards the aircraft maintenance qualiity audit, technical department (U-tapao), thai airway...

By : ณัฐกานต์ ตั้งวนาไพร

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2555

19

กลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเตรียมการเข้าร่วม กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...

By : เอกรัตน์ เอกศาสตร์;สุรัตน์ หงษ์ไทย;วิภาวี พูลทวี;อิศริย์ เดชตานนท์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2559

19

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนในอำเภอบึงกาฬ อำเภอศรีวิไลและอำเภอพรเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ...

By : จารุณี สุ่มมาตย์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

20

แนวโน้มการเปลี่ยนมาใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผุ้ใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศ;Tendedncy of air - conditioned bus passengers switching to use low - cost airlines services...

By : อรัญญา พิสิษฐเกษม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

20

การกระทำความผิดของครูที่มีผลกระทบต่อประชาชนตามพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2551...

By : บุญเลิศ โพธิ์ขำ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2557

20

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บึงกาฬ...

By : จักรพันธ์ แซงราชา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

21

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1;Tthe relationship between school - based management and effectiveness of schools under the office of nakhon phanom educational service ar...

By : เรืองศักดิ์ ชุปวา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2553

หน้า : หน้าที่แล้ว...234567891011...หน้าถัดไป