ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ NPU

ค้นหา

โค๊ด
รายละเอียด
ปีที่จัดทำ

28

สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3 และ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;The states and problems of the management of student development activities at key stages 3 and 4 in the schools under the offi...

By : วัชระ ปัจจุสานนท์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2553

28

การใช้โปรแกรมบัญชีการเงินโรงเรียน ในการปฏิบัติงานการเงินในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1...

By : วิวัฒน์ อินทร์ติยะ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2562

28

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม...

By : ณกัญญา แสงสุวรรณ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

29

มลพิษทางอากาศ ที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงานบริเวณลาดจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต;The effects of air pollution on the staff working at phuket international airport...

By : พชรภณ วีระกิจพานิช

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

29

การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม...

By : อรรถพล ทองวิทยาพรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2562

29

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม...

By : เหรียญทอง มีชัย

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

30

การศึกษาแบบของผู้นำกับวิธีจัดความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม;A study of the styles of leaders versus the conflict managent of the school administrators under muang nakhon phanom municipality...

By : อภิรักษ์ วระกุล

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2553

30

การใช้แสงซินโครตรอนศึกษาของเหลว ด้วยเทคนิคโฟโต้อิเล็กตรอนสเปกโทรสโกปี...

By : ดร.วรรณดาเรศ โภคาพานิช

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2555

30

การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของครูในอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม...

By : รัชนี พรมอารักษ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

31

สมรรถนะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครพนม;Adminstrative competency of school administrators related to the operation of learning information technology of secondary...

By : วุฒิภัทร พงษ์เพชร

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

หน้า : หน้าที่แล้ว...567891011121314...หน้าถัดไป