ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ NPU

ค้นหา

โค๊ด
รายละเอียด
ปีที่จัดทำ

24

การใช้รูปแบบการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม...

By : นัฐวุฒิ วิพรรณะ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

25

สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม;The states and problems of the school - based management of the school adinistrators under muang nakhon phanom municipality...

By : นครินทร์ เหลือบุญชู

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

25

การจัดการแรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ในจังหวัดสมุทรสาคร...

By : จำรัส อึ้งศรีวงษ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2557

25

การใช้เวลาในการบริหารงานของ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1...

By : จิราพร นาโพธิ์ตอง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

26

สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;The states and problems of the activity management for senior scouts in schools under the offices of nakhon phanom educational service area...

By : อมรรัตน์ สุทธิสาร

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

26

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 8 ขั้น เรื่อง ลักษณะของครูที่ดีของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์...

By : ทัศนา ประสานตรี

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2562

26

การใช้เวลาในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา หนองคาย เขต 3...

By : ประภัสสร แสงจันทร์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

27

การหมุนเวียนพนักงานเพื่อคุณภาพการปฏิบัติงานกองซ่อมบำรุงอากาศยานขั้นโรงงาน ฝ่ายช่างดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน);The rotation of maintenance personel for aircraft maintenance quality technical department (Donmueang), Thai airways international pu...

By : ปิยวรรณ ปฏิบัติ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

27

การจัดหมวดหมู่ ทำนอง และองค์ประกอบในลายของโปงลาง...

By : ศราวุธ โชติจำรัส

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2562

27

การใช้สารสนเทศในงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การมัธยมศึกษาเขต 22 จังหวัดนครพนม...

By : ธิดาวรร เอ๊ฟวา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

หน้า : หน้าที่แล้ว...45678910111213...หน้าถัดไป