ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ NPU

ค้นหา

โค๊ด
รายละเอียด
ปีที่จัดทำ

14

การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนเขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1...

By : ฉวีวรรณ คำหาญ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

15

ประสิทธิภาพการตรวจซ่อมบำรุงเครื่องบินในระดับการซ่อมใหญ่โดยระบบ เอส เอ พี ฝ่ายช่าง ดอนเมือง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน);The efficiency of aircraft overhaul naintenance using sap system, technical department (Don Mueang) Thai airways international publio...

By : สัมพันธ์ ทองลิ่ม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

15

The Use of Astrological and Religious Beliefs in Business Management : The Case of Lao PDR...

By : Thongsavanh Nakhavith

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2559

15

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรู้ของครูเครือข่ายพัชรกิตติยาภา 1 นครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 1...

By : สมศักดิ์ วรรณพราหมณ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

16

การเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน : กรณีศึกษา บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน);Readiness preparation for the selection of a flight attendant : a case study of thai airways international pubic company limited...

By : ณัฐจักร เพ็งบุญ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

16

กรอบความประพฤติจากพระธรรมเทศนาและพระโอวาทเนื่องในวันวิสาขบูชาของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) : ศึกษาวิเคราะห์...

By : ผศ.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2556

16

การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22...

By : เรวดี รักษาวงศ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

17

สภาพและปัญหาการดำเนินงานจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;The states and problems of early childhood education administration in schools under the office of nakhon phanom educational service area...

By : ฉวีวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2554

17

กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม...

By : สำราญ วิเศษ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2555

17

การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนในเครือข่ายอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม...

By : วิลาศ โพธิชาเนตร

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

หน้า : หน้าที่แล้ว12345678910...หน้าถัดไป