ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ NPU

ค้นหา

โค๊ด
รายละเอียด
ปีที่จัดทำ

11

Meditation Centers : Developing a Model of Meditation Practice In Four places in the Northeastern Region...

By : Phramaha Rungrueang Pamakha

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2559

11

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกลุ่มร่วมมือแบบ STAD เรื่อง การอ่านและการเขียนสะกดคำในมาตราแม่ ก กา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...

By : สุทธิ์รัก อาจจำนง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

12

การประเมินโครงการพัฒนาวิชาชีพครู จังหวัดนครพนม ;AN EVALUATION OF TEACHERS LIFE DEVELOPMENT PROJECT NAKHON PHANOM PROVINCE...

By : เอมอร จันทร์นนท์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

12

Modeling methane emissions and rice yield under various water management...

By : Kruamas Smakgahn

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2558

12

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม...

By : สาลิณี กงภูเวทย์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

13

การดำเนินงานบริหารงานกิจการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22;Student affairs management of secondary schools in muang district nakhong phanom province under the office secondary e...

By : กัญจนพร แก้วมณีชัย

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2555

13

The Relationship between Leadership Behaviors and Motivation, Organizational Commitment and Job Satisfaction Of Salespersons in Retail Stores...

By : Thitisak Duadsuntia;Amnaj Theeravanich

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2559

13

การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม...

By : ฉวี มูลดา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

14

การประเมินโครงการพุทธธรรมในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;The buddha dharma projeect assessment of schools under the offices of nakhon phanom educational service area...

By : วัชรีวรรณ บุพศิริ

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2553

14

The Strategic Competence in Communication: A Case Study of The Thai Wives of Foreigners in Nong Bua Lam Phu Province...

By : Paleerath Kongsuriya

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2555

หน้า : หน้าที่แล้ว12345678910...หน้าถัดไป