ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ NPU

ค้นหา

โค๊ด
รายละเอียด
ปีที่จัดทำ

4

Biosorption of Cu2+ ions onto pre-treated Tamarindus shell...

By : Pairat Kaewsarn

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2558

4

การจัดการคลังสินค้า บริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด...

By : สุกัญญา มีประดิษฐ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

5

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2;THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING ORGNIZATION AND EFFECTIVENESS IN SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF NAKHON PHANOM EDUCATIONAL SERVICE AREA 2...

By : ซวัชราภรณ์ ศรีเมืองช้าง

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

5

Carbon sequestration and carbon balance in loamy sand soil planted with vetiver grass (Vetiveria zizanioides L.)...

By : Patthra Pengthamkeerati;Sirikanda Watcharathai;Patana Anurakpongsatorn

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2559

5

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ...

By : พรรฑิตา ธรรมเนียมใหม่

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

6

องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม;THE COMPROMENT OF TEAM WORK AFFECTING THE EFFECTIVENESS OF SCHOOLS UNDER NAKHON PRANOM MUNICIPALITY...

By : กาญจนา มังคละคีรี

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

6

Effects of Social Entrepreneurship Training Program : Can Social Entrepreneurship Be Made?...

By : Lavanh Vongkhamsane

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2559

6

การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม...

By : สุรพัฒน์ วงศ์เข็มมา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

7

ประสิทธิผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3-4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1;THE EFFCITIVENESS OF THE PREVENTION AND SOLUTION OF DUUG-RELATED PROBLEMS IN SCHOOLS PROVIDING THE THIRD AND FOURTH KET STAG...

By : กนกพร ด้วงคำภา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2553

7

Examining Student ICT Ownership, Use and Preferences towards Electronically Delivered Learning Resources in Nakhon Phanom University and Sakon Nakhon Rajabhat University...

By : Yuwanuch Gulatee;Vijittra Vonganusith;Jeremy E. Pagram;Martin G. Cooper

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2559

หน้า : หน้าที่แล้ว12345678910...หน้าถัดไป