ฐานข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ NPU

ค้นหา

โค๊ด
รายละเอียด
ปีที่จัดทำ

1

การดำเนินงานระบบสารสนเทศและความสำเร็จของการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม...

By : จุติภรณ์ สุวรรณสาร

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

1

ถอยกลับ ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล...

By : จรูญเกียรติ พงศ์กุลศร

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2562

1

กระบวนการบริหารการจัดการเรียนการสอนของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเรณูนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1...

By : ปวีณา อุปชัย

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

2

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของครูและผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม;THE RELATIONHIP BETWEEN THE PARTICIP ATION OF TEACHERS AND ADMINISTRATORS IN DECISION MAKING AND THE EFFECTIVENE...

By : ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

2

A Study Influences of Air-Power for Thai-Panga Drying with Solar Cabinet Dryer...

By : Rungsiri Aroonpanichlerd

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2554

2

กระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม...

By : ภูคำ มีชัย

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

3

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1;WORK SATISFACTION OF PRIVATE SCHOOL TEACHERS UNDER THE OFFICE OF NAKHON PHANOM EDUCATIONAL SERVICE AREA 1...

By : จีระนันท์ เมืองจันทร์

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

3

Banana peel as biosorbent to remove Cu2+ ions from aqueous solution...

By : Pairat Kaewsarn

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : บทความ/Article

2558

3

กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโคกหินแฮ่ท่าลาดนาขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1...

By : ประภาพร นวลตา

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : งานวิจัย/Research report

543

4

ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนที่เปิดสอน ช่วงชั้นที่ 1-3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม;THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGEMENT AND EFFCTIVENESS OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE WITHIN THE SCHOOLS PROVIDING...

By : อุทัยวรรณ โมธรรม

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนครพนม

ประเภท : วิทยานิพนธ์/Thesis

2552

หน้า : 12345678910...หน้าถัดไป